OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล_3

กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล3

กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล 3 (ศกศ.3) ทุน 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS)/ทุนฝาก/ข้าราชการลาศึกษา/ทุน Kosen
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวนิรมล ปลั่งพงษ์พันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
2 นางสาวจันทกานติ์ ฉายะพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
3 นางสาวพะเยาว์ ปานเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4 นางสาวจารุวรรณ เกตุกีรติกาล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
5 นางสุจิรา ลักษณา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6 นางสาวกานต์ชนก คัมภิรานนท์ เจ้าหน้าที่การศึกษา
สำนักงาน_ก.พ/กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล_3.txt · Last modified: 2018/12/06 11:36 by rchata.sr_ocsc.go.th