OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล_4

กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล4

กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล 4 (ศกศ.4) ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ทุนฝึกอบรม/ทุนส่วนตัว/แผนงาน/ระบบสารสนเทศ/การทำสัญญา/งานพัสดุ
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวพรพิศ สมวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
2 นางนวลจันทร์ สุขไทย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
3 นางปฐมาพร คุ้มภัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
4 นางกมลระตี มหารัตนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
5 นางสาวสุปรียา สิทธิเวช เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
6 นางสาวนทิตา คำพิรานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7 นางสาววิชนีย์ สิงห์ชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
8 นางเฉลิมศรี แก้วบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
9 นางสาวบุษกร บุญจันทึก พนักงานราชการ
10 นายรชต ศิริเรียง เจ้าหน้าที่การศึกษา
สำนักงาน_ก.พ/กลุ่มงานนักเรียนทุนรัฐบาล_4.txt · Last modified: 2018/12/06 11:36 by rchata.sr_ocsc.go.th