ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

การแบ่งงานภายในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ประกอบด้วย

1.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือการส่งเสริมจริยธรรม

2.กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรม

3.กลุ่มงานรณรงค์ และประสานงานเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

4.กลุ่มงานบริหารทั่วไป