บริการด้านไอซีทีภายในสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรงคือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส) ซึ่งมีระบบสารสนเทศภายในที่ ศสส. ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการบุคลากรภายในสำนักงาน ก.พ. ดังนี้

ชื่อระบบ ลิงค์
เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) http://dpis.ocsc.go.th:8080
เว็บไซต์อินทราเน็ต http://intra.ocsc.go.th
ระบบบริการเนื้อที่ออนไลน์ (Nextcloud) http://owncloud.ocsc.go.th
ระบบลงทะเบียนกลาง http://event.ocsc.go.th
การแจ้งขอรับบริการด้านไอซีที http://192.168.1.30/itsm/
ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ http://wiki.ocsc.go.th
ระบบทำเนียบบุคลากร สำนักงาน ก.พ. http://192.168.8.5/tnb/
ระบบฐานข้อมูลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) http://hipps.ocsc.go.th
ระบบจัดการคำขอจัดสรรทุน http://scm.ocsc.go.th
ระบบลงทะเบียนโครงการภาคใต้ http://register.ocsc.go.th/sproject/
ระบบจัดการแบบสำรวจออนไลน์ http://survey.ocsc.go.th
ระบบติดตามงานประเมินบุคคลและผลงาน อยู่ระหว่างการพัฒนา
ฐานข้อมูลคณะกรรมการจริยธรรม http://ethics.ocsc.go.th/
ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ http://advisor.ocsc.go.th

OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR