ระบบติดตามงานประเมินบุคคลและผลงาน

ระบบติดตามงานประเมินบุคคลและผลงาน คือหนึ่งใน บริการด้านไอซีที ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ซึ่งจะเป็นระบบช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลาการของ สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (สตป) ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงานจากส่วนราชการต่างๆ

ข้อมูลโดยสังเขป
URL อยู่ระหว่างพิจารณา
สถานะ อยู่ระหว่างการเก็บความต้องการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (สตป)
วันที่เริ่มพัฒนา พฤศจิกายน 2560
หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ นายธชาคริต สนธิ (ศสส. 6787)
ผู้ประสานงานโครงการ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ สุวรรณอ่อน (สตป. 6720)

OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR