ระบบติดตามงานประเมินบุคคลและผลงาน

ระบบติดตามงานประเมินบุคคลและผลงาน คือหนึ่งใน บริการด้านไอซีที ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ซึ่งจะเป็นระบบช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลาการของ สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (สตป) ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงานจากส่วนราชการต่างๆ

ข้อมูลโดยสังเขป
URL http://bmpa.ocsc.go.th
สถานะ อยู่ระหว่างการเก็บความต้องการ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน (สตป)
วันที่เริ่มพัฒนา พฤศจิกายน 2560
หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ นายธชาคริต สนธิ (ศสส. 6787)
ผู้ประสานงานโครงการ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ สุวรรณอ่อน (สตป. 6720)

ประวัติสถานะงาน

วันที่ รายละเอียด
2018-06-11 นำเสนอ Prototype : แก้ไขวันที่เป็นปี พ.ศ. ปรับปรุงสถานะภายในและภายนอก เพิ่มฟิลด์ปีเกษียณ เพิ่มฟิลด์เลขออกหนังสือสำหรับ บท. เพิ่มกลุ่มผู้ใช้งานฐานะ “ผู้อ่านผลงาน” เพิ่มหน้าจัดการสำหรับฝ่ายเลขาฯ เพิ่มหน้าหลักสำหรับผู้อ่านผลงาน
2018-05-22 แสดงวันที่มอบหมายงาน เพิ่มสถานะภายนอก สถานะภายใน ส่วนจัดการสถานะงานของเจ้าหน้าที่ หน้าแสดงรายการเรื่องเข้าสำหรับฝ่ายเลขาฯ
2018-05-03 นำเสนอ Prototype : เพิ่มส่วนบันทึกช่วยจำสำหรับ ผอ. เพิ่มส่วนบันทึกสถานะย่อยสำหรับเจ้าหน้าที่ และแสดงประวัติการดำเนินการ
2018-04-23 ปิดระบบเพื่ออัพเกรด System core & Security
2018-04-10 นำเสนอ Prototype : เพิ่มส่วนสรุปรับเรื่องของผู้ใช้ประเภทเจ้าหน้าที่ เพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานย่อย
2018-04-05 นำเสนอ Prototype : เพิ่มส่วนสรุปรับเรื่องของผู้ใช้ประเภท ผอ.กลุ่มงาน ส่วนแสดงงานที่ได้จาก ผอ.สำนัก และส่วนการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เพิ่มหน้าจัดการ Admin สตป. ประกอบด้วยส่วนจัดการฝ่ายเลขาฯ ส่วนจัดการส่วนราชการและตำแหน่ง ส่วนบันทึกสำหรับ ผอ.
2018-03-29 ปรับปรุงโครงสร้างการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (user) ข้อมูลตำแหน่ง ส่วนราชการ กลุ่มงาน และแบบฟอร์มจัดการฝ่ายเลขานุการ
2018-03-22 นำเสนอ Prototype : ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลตำแหน่ง กลุ่มสาขาวิชา เปิดให้เข้าทดสอบภายในสำนักงาน ก.พ. ภายใต้โดเมน http://bmpa.ocsc.go.th
2018-03-14 นำเสนอ Prototype : ระบบจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน แบบฟอร์มการนำเข้าและจัดการข้อมูลของผู้ใช้ประเภทกลุ่มบริหารทั่วไป ผอ./ผชช. กำหนดโดเมนเนม
2017-12-21 ประชุมใหญ่ : เก็บความต้องการของผู้ใช้ทั้งสำนัก
2017-12-08 ประชุมกลุ่มย่อย 3 : สรุปแผนภาพกระบวนการทำงานในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนา
2017-11-06 ประชุมกลุ่มย่อย 2 : กระบวนการทำงานในปัจจุบัน
2017-11-01 ประชุมกลุ่มย่อย 1 : ภาพรวมความต้องการ

OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR