ระบบลงทะเบียนกลาง

ระบบลงทะเบียนกลาง (OCSC Event) หนึ่งใน บริการด้านไอซีที ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) คือเว็บไซต์สำหรับนำเสนอกิจกรรมของสำนักงาน ก.พ. ทุกประเภท ทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรหรือโครงการต่างๆ เช่น หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตร HiPPS หลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ (NEWWAVE) หลักสูตรการอบรมการใช้งานโปรแกรม DPIS ตลอดจนการรับสมัครร่วมกิจกรรมอื่นๆ เช่น โครงการประชุมระหว่างส่วนราชการ โครงการสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ เป็นต้น

Ocsc Event ถูกพัฒนาต่อยอดจาก Ocsc Registration มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ. ผู้ที่เปิดบัญชีกับระบบลงทะเบียนกลางมาแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบ Ocsc Event ได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนจากระบบเดิมจะดึงมาเฉพาะข้อมูลการแสดงตน (Username + Password) จึงขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลในส่วนที่ขาดหายเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลต่อไป

ปี รายละเอียด URL เทคโนโลยี สถานะ
2017 ระบบลงทะเบียนกลาง เวอร์ชั่น 3 http://event.ocsc.go.th Drupal 8 ให้บริการ
2014 ระบบลงทะเบียนกลาง เวอร์ชั่น 2 http://register.ocsc.go.th/registration Drupal 7 ให้บริการ
2012 ระบบลงทะเบียนกลาง เวอร์ชั่น 1 register.ocsc.go.th Drupal 7 ยุติการให้บริการ
2011 ระบบลงทะเบียน ศสส. ใช้ภายใน ศสส. PHP/MySQL ยุติการให้บริการ
ที่อยู่เว็บ http://event.ocsc.go.th http://register.ocsc.go.th
ปีที่เปิดใช้ 2011
เทคโนโลยี Drupal 8 Drupal 7
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ. ในฐานะเจ้าของโครงการ และผู้ใช้ทั่วไปในฐานะผู้ลงทะเบียน