การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ มีหน้าที่ในการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล จึงได้จัดทำวิดีโอแนะนำขั้นตอนการดำเนินการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล แบ่งการดูแลเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ และหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล:ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ Part1

2. การดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล:ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ Part2

Motion Graphic โดยศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้