OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


สำนักงาน_ก.พ:สำนักมาตรฐานวินัย:โครงการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ส่วนราชการได้รับรุู้และเข้าใจในบทบาทด้านวินัยของสำนักงาน ก.พ. มีความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพัฒนาและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย
  2. เพื่อติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการซึ่งปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเป้็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนแม่บทด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ได้ทิศทางการดำเนินงานด้านการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน
  4. เพื่อให้บุคลากรด้านกฎหมายและฝ่ายสนับสนุน มีความเชี่ยวชาญในเรื่องบทบาทและภารกิจของการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านวินัยและการรักษาวินัย และการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ส่วนราชการ
สำนักงาน_ก.พ/สำนักมาตรฐานวินัย/โครงการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล.txt · Last modified: 2019/03/01 15:07 by pattama.p_ocsc.go.th