การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.”

Motion Graphic โดยสำนักงานเลขาธิการ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่