ข้อเสนอการจัดกลุ่มองค์ความรู้

ข้อเสนอการจัดกลุ่มองค์ความรู้ผ่าน Wiki อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

องค์ความรู้เพื่อให้ข้าราชการได้รู้จักตนเอง การเป็นข้าราชการที่ดี การทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน การเรียนรู้จากหลักการทรงงาน/พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 ระบบค่าตอบแทน ฯลฯ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เช่น ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การสรรหาและเลือกสรร การบรรจุแต่งตั้ง ระบบค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติราชการ การบริหารกำลังคนคุณภาพ การดำเนินการทางวินัย Trend ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลQ&A เป็นต้น

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เช่น เส้นทางการพัฒนาตนเองของข้าราชการ Trend ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ Q&A เป็นต้น

องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เช่น มาตรฐานทางจริยธรรม วินัยข้าราชการ การอุทธรณ์/ร้องทุกข์ Q&A เป็นต้น

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจ/เหมาะแก่การแบ่งปัน/เรียนรู้ เช่น Infographic การสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ การสอบเพื่อรับทุนรัฐบาล เงินทองต้องวางแผน เป็นต้น