OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551:มาตรา_8

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
องค์ความรู้กฎหมาย:พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551:มาตรา_8 [2018/05/17 16:02]
puirui
องค์ความรู้กฎหมาย:พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551:มาตรา_8 [2021/01/06 14:15] (current)
thachakrits
Line 10: Line 10:
   * (6) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญตัินี้ รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย   * (6) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญตัินี้ รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
   * (7) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการหรือบุคคลใด ๆมาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอํานาจออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.   * (7) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการหรือบุคคลใด ๆมาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอํานาจออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.
-  * (8) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับ[[องค์ความรู้กฎหมาย:​กฎหมายลำดับรอง:​ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง_พ.ศ._2551|ทุนเล่าเรียนหลวง]]และ[[องค์ความรู้กฎหมาย:​กฎหมายลำดับรอง:​ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยทุนของรัฐบาล_พ.ศ._2551|ทุนของรัฐบาล]]ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ+  * (8) กําหนดนโยบายและออก[[องค์ความรู้กฎหมาย:​กฎหมายลำดับรอง:​ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง_พ.ศ._2551|ระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวง]]และ[[องค์ความรู้กฎหมาย:​กฎหมายลำดับรอง:​ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยทุนของรัฐบาล_พ.ศ._2551|ทุนของรัฐบาล]]ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ
   * (9) ออก[[องค์ความรู้กฎหมาย:​กฎหมายลำดับรอง:​ข้อบังคับ_ก.พ|ข้อบังคับ]]หรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาเป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานอํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   * (9) ออก[[องค์ความรู้กฎหมาย:​กฎหมายลำดับรอง:​ข้อบังคับ_ก.พ|ข้อบังคับ]]หรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาเป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานอํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
   * (10) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว   * (10) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว
องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_8.txt · Last modified: 2021/01/06 14:15 by thachakrits