มาตรา 156

ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน

(1) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา 17

(2) การปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา 19

(3) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 ตามมาตรา 20

(4) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา 21

(5) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา 121

(6) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา 122

(7) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 132

(8) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา 146

(9) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 147

(10) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 155 และมาตรา 165

(11) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา 157

(12) การแถลงนโยบายตามมาตรา 162

(13) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา 177

(14) การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 178

(15) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256

(16) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรรมนูญ