มาตรา 194

ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น

การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น