มาตรา 221

ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป