OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_19_อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างฯ

ว 19/2551 เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

(ยกเลิกโดย ว 9/2557)

ที่ นร 1006/ว 19

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

11 ธันวาคม 2551

เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 48 บัญญัติให้ ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงานและจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน และในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ประการหนึ่งว่า จะต้องเป็นผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทนั้น หรือตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ. เทียบได้ในระดับต่ำลงไปมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 อยู่ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไม่ครบ ตามที่กำหนดไว้

บัดนี้ ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จและประกาศให้ทราบตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ทั้งในกรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทตำแหน่งที่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ก.พ. จึงอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้เป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ดังนี้

1. ตำแหน่งประเภทบริหาร

1.1 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ได้

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

1.2 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 10 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า

(2) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่า

(3) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

2.1 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ได้

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.2 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงได้

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ

3.1 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับต่างๆ ได้ เว้นแต่กรณีตามข้อ 3.2 ข้อ 3.3 และข้อ 3.4

(1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

(2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

(3) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(4) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.2 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์ ระดับต่าง ๆ

(1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ระดับ ชำนาญการ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

(2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

(3) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(4) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับทรงคุณวุฒิ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.3 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานทันตแพทย์ระดับต่าง ๆ

(1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทันตแพทย์ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

(2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทันตแพทย์ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

(3) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทันตแพทย์ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(4) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับทรงคุณวุฒิ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ 9 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทันตแพทย์ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.4 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการทูตระดับต่าง ๆ

(1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนักการทูต ระดับชำนาญการ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเจ้าหน้าที่การทูต 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

(2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งนักการทูต ระดับชำนาญการพิเศษ ได้

ก. ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

ข. ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเจ้าหน้าที่การทูต 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. ตำแหน่งประเภททั่วไป

4.1 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ได้

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี หรือ

(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

4.2 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ได้

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 4.3 ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ได้

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

(2) ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด

ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2281 0977

โทรสาร 0 2282 7316

ว 19/2551 เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_19_อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:24 by puirui