OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_19_การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป

ว 19/2552 เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป

ที่ นร 1008/ว 19

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

21 สิงหาคม 2552

เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

ตามที่ ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน และได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ตำแหน่งใดที่ ก.พ. กำหนดให้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคในสาขาวิชาหรือทางใด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นด้วย

2. ตำแหน่งใดที่ ก.พ. กำหนดให้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาหรือทางใด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เพิ่มคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8115

โทรสาร 0 2547 1437

ว 19/2552 เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_19_การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป.txt · Last modified: 2017/11/27 16:00 by puirui