OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_25_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 25

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

21 กันยายน 2552

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานก.พ.ที่นร1008/ว17ลงวันที่2กรกฎาคม2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)

2. หลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน

3. หลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน

4. การทบทวนการกำหนดตำแหน่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารประเภทอำนวยการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปรวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่ง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงานและตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -3 รวมทั้งให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทบทวนการกำหนดตำแหน่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แทนการทบทวนการกำหนดตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามหนังสือที่อ้างถึงเพื่อให้ อ.ก.พ.กระทรวง ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1970, 0 2547 1000 ต่อ 8111, 8116-7, 8121

โทรสาร 0 2547 1439

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)

1. ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ไม่มีฐานะเป็น กองหรือเทียบกอง ที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ให้กำหนดเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารของกรม โดยเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การบริหารราชการของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

(2) มีหน้าที่กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

(3) ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมาก ในงานวิชาการ และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมาก

(4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.กำหนด

2. ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ไม่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง ที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ให้กำหนดเป็นตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(1) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

(2) มีหน้าที่กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

(3) ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมาก

(4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.กำหนด

ทั้งนี้ การกำหนดตำแหน่งตาม 1 และ 2ที่มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการเพิ่มขึ้นให้ส่วนราชการนำตำแหน่งว่างที่มีเงินมายุบเลิก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือสำนักงานก.พ.ที่นร1008/ว17ลงวันที่ 2กรกฎาคม2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นระดับต่ำลงได้1ระดับโดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับเดิมได้ เมื่อจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ซึ่งเป็นตำแหน่งสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะและความชำนาญงานเฉพาะตัว ได้แก่ ตำแหน่งนาฏศิลปิน ตำแหน่งคีตศิลปินตำแหน่งดุริยางคศิลปิน และตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม เป็นระดับที่ต่ำลงได้ 1 ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับเดิมได้ เมื่อจะแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การทบทวนการกำหนดตำแหน่ง

การทบทวนการกำหนดตำแหน่งตามบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สำหรับตำแหน่งซึ่งกำหนดไว้หลายระดับและเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เริ่มจากระดับบรรจุ ได้แก่

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ

2. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานหรืออาวุโส

ให้พิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นได้ ในลักษณะกรอบระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องนำตำแหน่งมายุบเลิก ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1) หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือ เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

2) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนด

เมื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไปแล้วให้กำหนดตำแหน่ง ดังนี้

1. กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมากให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้ทุกตำแหน่ง

2. ส่วนกรณีตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานหรืออาวุโส ที่ใช้ทักษะและความชำนาญงานเฉพาะตัว ได้แก่ ตำแหน่งนาฏศิลปิน ตำแหน่งคีตศิลปิน ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน และตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม ให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับอาวุโสได้ทุกตำแหน่ง

ว 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_25_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/04/04 14:32 by puirui