OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_12_ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ว 12/2553 เรื่อง ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 12

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

29 มีนาคม 2553

เรื่อง ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552

สิ่งที่่ส่งมาด้วย

1. ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (คส.7.3 - คส.7.5)

2. ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (คส.8.2)

3. ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน รวมถึงการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน เป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำตัวอย่างคำสั่งดังกล่าวและหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8100, 0 2547 1980, 0 2547 1990

โทรสาร 0 2547 1437

ว 12/2553 เรื่อง ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_12_ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ.txt · Last modified: 2018/03/13 14:42 by puirui