OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_23_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มฯ

ว 23/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

(ยกเลิกโดย ว 3/2554)

ที่ นร 1008/ว 23

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

29 มิถุนายน 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีมติให้ปรับปรุงเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) โดยให้ยกเลิกในส่วนของหลักเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ข้อ 2.4) หน้า 16 และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้แทน

“2.4) ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

(1) หัวหน้าส่วนราชการะดับกรม

(2) รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ

กรณีที่ส่วนราชการไม่มีการมอบหมายให้รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านกฎหมายของส่วนราชการ หรือมีการมอบหมายให้ดูแลงานด้านกฎหมายเพียงบางภารกิจหรือบางส่วน ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม แต่งตั้งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมคนใดคนหนึ่ง เป็นกรรมการ

(3) ที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งเป็นผู้ขอรับการคัดเลือก (ถ้ามี)

ในกรณีที่ส่วนราชการยังไม่มีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงหรือกรม หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรมซึ่งกำกับดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมแต่งตั้งข้าราชการผู้รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงหรือกรม หรือรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรมเป็นกรรมการ

สำหรับกรณีทีี่ส่วนราชการไม่ได้มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงหรือกรม หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งเป็นผู้ขอรับการคัดเลือก ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงหรือกรม หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรมคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการ

กรณีที่ส่วนราชการที่ไม่มีตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงหรือกรม หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรม ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหนึ่งคนเป็นกรรมการ

(4) หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนักหรือกองที่รับผิดชอบงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ”

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1983 1985 1990 8100 8104

โทรสาร 0 2547 1437

ว 23/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_23_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:34 by puirui