OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_24_หลักเกณฑ์_วิธีการ_และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลฯ

ว 24/2553 เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการบรรจุบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ

ที นร 1004/ว 24

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

22 กรกฎาคม 2553

เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการบรรจุบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และ ความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิงทีส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์การเทียบประสบการณ์เพื่อบรรจุบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ

2. ขันตอนและวิธีการบรรจุบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูงเข้ารับราชการ

3. แบบขอรับการบรรจุเข้ารับราชการตามมาตรา 56

4. แบบรายงานการบรรจุบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานสูงเข้ารับราชการ

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 56 บัญญัติว่า กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิง จะบรรจุบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชียวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.กำหนด

เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามมาตรา 56 ดังกล่าว ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการบรรจุบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการไว้ ดังต่อไปนี้

1. ส่วนราชการมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิงทีจะต้องได้บุคคลทีมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานสูง มาปฏิบัติงานในตำแหน่งทีไม่สามารถสรรหาบุคคลในระบบราชการได้

2.บุคคลทีจะรับการบรรจุต้องไม่เคยรับราชการมาก่อน และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้นกรณีทีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36

3. บุคคลทีจะรับการบรรจุต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี

4. บุคคลทีจะรับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด ระดับใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบประสบการณ์ ตามสิงทีส่งมาด้วย 1

5. การบรรจุบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูงเข้ารับราชการ นั้น ให้ส่วนราชการดำเนินการตามขันตอนและวิธีการตามสิงทีส่งมาด้วย 2 โดยให้ผู้นั้นยืนแบบขอรับการบรรจุตามสิงทีส่งมาด้วย 3

6. การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนตามอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนทีได้รับครั้งสุดท้ายก่อนทีจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าค่ากึงกลางของเงินเดือน ขั้นต่ำขั้นสูงของระดับทีได้รับแต่งตั้งและไม่เกินเงินเดือนขั้นสูงของประเภทตำแหน่งสายงานและ ระดับตามที ก.พ.กำหนดด้วย

7. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา 56 จะต้องมีเงือนไขกำหนดให้บุคคลนั้นปฏิบัติราชการในส่วนราชการนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น

8. เมือได้ดำเนินการบรรจุบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานสูงเข้ารับราชการเสร็จสินแล้วในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักงานก.พ. ทุกครั้งตามแบบรายงานตามสิงทีส่งมาด้วย 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด

ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1941 - 46

โทรสาร 0 2547 1954

ว 24/2553 เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการบรรจุบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_24_หลักเกณฑ์_วิธีการ_และเงื่อนไขการบรรจุบุคคลฯ.txt · Last modified: 2018/03/14 16:05 by puirui