OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_28_การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ

ว 28/2553 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ที่ นร 1013.7/ว 28

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 สิงหาคม 2553

เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 32 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8699 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้จัดส่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พร้อมกับแจ้งแนวทางการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการขึ้นภายในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัดใหม่ ดังนี้

1. ให้เปลี่ยนศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของส่วนราชการและจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัด

2. ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการและจังหวัด ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการและจังหวัด

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

โทรศัพท์ 0 2547 1724, 1706, 1710

โทรสาร 0 2547 1727

ว 28/2553 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_28_การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ.txt · Last modified: 2018/03/20 10:22 by puirui