องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_32_กฎ_ก.พ._การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไปฯ

ว 32/2553 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553

ที่ นร 1012/ว

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

20 กันยายน 2553

เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553

เรียน (เวียนกรมและจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 24 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553

2. หลักเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพทางร่างกายและจิตวิทยาสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่ได้รับราชการต่อไป

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้ส่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 ไปให้กระทรวง กรม และจังหวัด เพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว โดยให้เพิ่มความเป็นข้อ 9/1 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

อนึ่ง กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 55 ก วันที่ 9 กันยายน 2553 แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

โทร. 0 2547 1831

โทรสาร 0 2547 1868

ว 32/2553 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_32_กฎ_ก.พ._การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไปฯ.txt · Last modified: 2018/03/20 15:22 by puirui