OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_43_หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยฯ

ว 43/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

ที่ นร 1011/ว 43

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 กันยายน 2553

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

2. หนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 87 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามมาตรา 87 ดังกล่าว ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย ซึ่งประกอบด้วย องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิจัย การสัมมนาผุู้ทรงคุณวุฒิ ตัวอย่าง และกรณีศึกษา โดยประมวลไว้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักมาตรฐานวินัย

โทร. 0 2547 1631

โทรสาร 0 2547 1630

ว 43/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_43_หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยฯ.txt · Last modified: 2018/03/13 15:13 by puirui