OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:ว_30_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ.รับรอง

ว 30/2554 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 30

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

26 ธันวาคม 2554

เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น และนำอัตราเงินเดือนแบบช่วงมาใช้ ตลอดจนกกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการปรับปรุงระบบเงินเดือนแรกบรรจุ ก.พ. จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเพิ่มเติม ดังนี้

1. เพิ่มสายงาน “จิดวิทยาคลินิก” ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง (เอกสารแนบท้าย 2 (ก)) เป็นสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการอาจใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานนั้นได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

2. ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการสถิติที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมของสายงานสถิติเศรษฐสังคม สายงานวิชาการสถิติ และสายงานนักสถิติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ เนื่องจากคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไม่ตรงตามมาตรฐษนกำหนดตำแหน่งที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554) ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ตามข้อ 3 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ

โทร. 0 2547 1363 0 2 547 1379

โทรสาร 0 2547 1362

ว 30/2554 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/ว_30_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ.รับรอง.txt · Last modified: 2018/02/23 13:20 by puirui