OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2554:1008.1:449_ซักซ้อมแนวทางการนำตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยฯ_ไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008.1/449 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008.1/449

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

24 สิงหาคม 2554

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่อง การปรับปรุงตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใช้สำหรับดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้ส่วนราชการนำตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำนักงาน ก.พ. จึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1) กรณีกำหนดตำแหน่งในลักษณะกรอบระดัับตำแหน่ง ให้นำอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับตำแหน่งนัั้น ๆ มาใช้ในการคำนวณหาค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่จะกำหนด อาทิ กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ให้นำอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับตำแหน่ง คือ ระดับชำนาญการพิเศษ มาใช้ในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าว

2) กรณีกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา พ.ศ. 2551 และตำแหน่งที่จะกำหนดดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหลายอัตรา ให้นำเงินเพิ่มในอัตราสูงสุดมาใช้ในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่กำหนด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1 กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ให้นำอัตราเงินเพิ่มที่กำหนดในระดับสูงสุด คือ ระดับชำนาญการ มาใช้ในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 2 กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ส.ต.) ให้นำอัตราเงินเพิ่มในอัตราสูงสุด คือ อัตรา 15,000 บาท มาใช้ในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าว

ตัวอย่างที่ 3 กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานนักกฎหมายกฤษฎีกา ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับนักกฎหมายกฤษฎีกา ให้นำอัตราเงินเพิ่มนักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ 2 คือ อัตรา 35,000 บาท มาใช้ในการคำนวณอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1980, 1985, 1988, 1990, 8101

โทรสาร 0 2547 1437

ที่ นร 1008.1/449 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2554/1008.1/449_ซักซ้อมแนวทางการนำตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยฯ_ไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/03/29 09:17 by puirui