OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_15_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 15/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 15

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

3 ตุลาคม 2555

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 26 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง

2. คำถาม คำตอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก.พ. จึงมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในหน้า 2 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือที่อ้างถึง 1

“10. กรณีส่วนราชการได้รับอนุมัติอัตราเพิ่มใหม่จากคณะรัฐมนตรีหรือได้รับจัดสรรอัตราที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของส่วนราชการอื่นจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1) ให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณากำหนดตำแหน่งตามเหตุผลความจำเป็น เงื่อนไข และจำนวนที่ได้รับอนุมัติอัตราเพิ่มใหม่ เป็นตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดในการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง รวมทั้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

2) ให้ส่วนราชการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งเสนอ อ.ก.พ กระทรวง เพื่อพิจารณาพร้อมกับการกำหนดตำแหน่งตาม 1)

3) ในกรณีทีส่วนราชการมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษไม่อาจดำเนินการได้ตาม 1) ให้ อ.ก.พ. กระทรวงเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงต่อ ก.พ. เพืิ่อพิจารณาเป็นรายกรณี”

2. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่งในสิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือที่อ้างถึง 1 และให้ใช้หลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือนี้แทน

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำคำถาม คำตอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อประกอบการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1062

โทรสาร 0 2547 1982

ว 15/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_15_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/04/04 14:50 by puirui