OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:ว_18_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ_ระดับเชี่ยวชาญฯ

ว 18/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาระบบบริหาร ระดับกรม

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 18

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

18 ตุลาคม 2555

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาระบบบริหาร ระดับกรม

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่่ 30 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาระบบบริหาร ระดับกรม

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบิหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวมทั้งการปรับปรุงตารางค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการภายในกรมและการปฏิบัติภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในระดับกรม ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน และคุณภาพของงานสูงขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาระบบบริหาร ระดับกรม เพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในส่วนใดที่มิได้มีการปรับปรุงแก้ไข ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แเละเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1972

โทรสาร 0 2547 1437

ว 18/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาระบบบริหาร ระดับกรม

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/ว_18_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ_ระดับเชี่ยวชาญฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:55 by puirui