OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2555:1008.1:522_ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดืิือนฯ

ที่ นร 1008.1/522 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ

ที่ นร 1008.1/522

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

9 ตุลาคม 2555

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/145 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน นั้น

ด้วยปราฏกว่า เนื้อความของข้อ 4.2 ของหนังสือดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน เป็นผลให้การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ ในวันเดียวกันไม่ถูกต้อง สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนี้

กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ โดยมีผลย้อนหลังไปก่อนวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี ซึ่งทำให้ “ฐานในการคำนวณ” ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นเปลีี่ยนไป กรณีนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ีอ้างถึง กล่าวคือ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นโดยให้นำอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนตามคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนเดิมมาคำนวณเงินที่จะได้เลื่อนโดยใช้ “ฐานในการคำนวณ” ของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับ ตามที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับแต่งตั้ง

ในกรณีที่ส่วนราชการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติข้างต้นนี้ไปแล้ว ขอให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ

โทร. 0 2547 1363 0 2547 1397 0 2547 1526

โทรสาร 0 2547 1362

ที่ นร 1008.1/522 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2555/1008.1/522_ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดืิือนฯ.txt · Last modified: 2018/03/28 16:25 by puirui