OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_13_การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา_ณ_ต่างประเทศ

ว 13/2556 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ที่ นร 1004.1/ว 13

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

2 กันยายน 2556

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่ีอรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

2. ตัวอย่างประกาศรับสมัคร

ด้วยมาตรา 8 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ

ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตราดังกล่าว กำหนดแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครํบเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรับทุนพัฒนาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้

1. การคัดเลือกบุคลากรภาครับเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรบทุนพัฒนาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่งประเทศ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีตัวอย่างประกาศรับสมัคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2. กรณีใดที่ไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศตาม 1 ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาเป็นรายกรณี

3. ให้หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและหน่วยงานของรัฐทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1911, 0 2547 1915

โทรสาร 0 2547 1346

ว 13/2556 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_13_การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา_ณ_ต่างประเทศ.txt · Last modified: 2018/03/13 10:24 by puirui