OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_13_การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา_ณ_ต่างประเทศ

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_13_การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา_ณ_ต่างประเทศ [2018/03/13 10:15]
puirui created
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_13_การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา_ณ_ต่างประเทศ [2018/03/13 10:24] (current)
puirui
Line 1: Line 1:
 ====== ว 13/2556 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ====== ====== ว 13/2556 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ======
  
 +ที่ นร 1004.1/ว 13
  
 +สำนักงาน ก.พ.
 +
 +ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
 +
 +2 กันยายน 2556
 +
 +เรื่อง การคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
 +
 +เรียน (เวียนกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ)
 +
 +สิ่งที่ส่งมาด้วย
 +
 +1. หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่ีอรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
 +
 +2. ตัวอย่างประกาศรับสมัคร
 +
 +ด้วยมาตรา 8 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ
 +
 +ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตราดังกล่าว กำหนดแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครํบเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรับทุนพัฒนาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
 +
 +1. การคัดเลือกบุคลากรภาครับเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ สำหรบทุนพัฒนาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ก.พ. จัดสรรให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่งประเทศ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีตัวอย่างประกาศรับสมัคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 +
 +2. กรณีใดที่ไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศตาม 1 ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาเป็นรายกรณี
 +
 +3. ให้หลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 +
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและหน่วยงานของรัฐทราบด้วยแล้ว
 +
 +ขอแสดงความนับถือ
 +
 +(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
 +
 +เลขาธิการ ก.พ.
 +
 +ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
 +
 +โทร. 0 2547 1911, 0 2547 1915
 +
 +โทรสาร 0 2547 1346
 +
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2556:​w13-2556.pdf |ว 13/2556 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ}}
 +
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_13_การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา_ณ_ต่างประเทศ.1520910929.txt.gz · Last modified: 2018/03/13 10:15 by puirui