OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:1008.1:28_การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ที่ นร 1008.1/28 เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ นร 1008.1/28

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

20 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 37 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยกำหนดกรณีการให้ได้รับเงินเดือนไว้ว่า การโอนและการบรรจุกลับเพื่อแต่งต้ั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด และระดับใด ให้ผู้ขอโอนหรือผู้ขอบรรจุกลับได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมหรือในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ แล้วแต่กรณี โดยต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับที่รับโอนหรือบรรจุกลับ และหากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมนั้นต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับตำแหน่งที่จะรับโอนหรือบรรจุกลับ และหากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมนั้นต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับตำแหน่งที่จะรับโอนหรือบรรจุกลับ ก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราวของระดับนั้นยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมและไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราวของระดับนั้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ได้มีส่วนราชการหารือว่า ในกรณีผู้ขอโอนหรือผู้ขอบรรจุกลับมีอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมก่อนโอนหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการต่ำกว่าอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะยังคงให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมหรือไม่ ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาแล้วมีมติให้คงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงินเดือนตามที่กำหนดไว้เดิมในหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ

โทร. 0 2547 1528 0 2547 1526

โทรสาร 0 2547 1362

ที่ นร 1008.1/28 เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/1008.1/28_การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ.txt · Last modified: 2018/03/28 16:13 by puirui