OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_4_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นฯ

ว 4/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่ นร 1008/ว 4

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

27 มีนาคม 2558

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รวม 23 ประเภท มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในสำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี การจัดโครงสร้างและอัตรากำลังให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ประกอบกับตำแหน่งและการเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจในบางตำแหน่ง ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก.พ. จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. เพิ่มเติมการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. เท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 24. ในข้อ ก. ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งแนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง “24. ข้าราชการพลเรือนประจำกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”

2. ยกเลิกการเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร ตำแหน่งหลักชั้นสัญญาบัตรอื่น และชั้นประทวนตามตารางการเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารแนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้การเทียบตำแหน่งข้าราชการทหารตำแหน่งหลักชั้นสัญญาบัตรอื่นและชั้นประทวน ดังนี้ แทน

การเทียบตำแหน่งข้าราชการ

ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งหลัก ชั้นยศ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร
ชั้นสัญญาบัตรอื่น พ.อ./น.อ. - ระดับชำนาญการพิเศษ - -
พ.ต.-พ.ท./น.ต.-น.ท. - ระดับชำนาญการ - -
ร.ต.-ร.อ. - ระดับปฏิบัติการ - -
ชั้นประทวน จ.ส.ต.-จ.ส.อ. ระดับชำนาญงาน - - -
พ.จ.ต.-พ.จ.อ.
พ.อ.ต.-พ.อ.อ.
ส.ต.-ส.อ./ ระดับปฏิบัติงาน - - -
จ.ต.-จ.อ.

3. ยกเลิกการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ รองผู้บังคับหมู่ และลูกแถย ตามตารางเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจแนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้การเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจตำแหน่งหลักผู้บังคับหมู่ และรองผู้บังคับหมู่ ดังนี้ แทน

การเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจ

ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งหลัก ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ชั้น/ยศ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร
ผู้บังคับหมู่ - จ.ส.ต.-ด.ต. ระดับชำนาญงาน - - -
- ส.ต.ต.-ส.ต.อ. ระดับปฏิบัติการ - - -
รองผู้บังคับหมู่ - พลตำรวจ ระดับปฏิบัติงาน - - -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6632

โทรสาร 0 2547 1982

ว 4/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_4_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นฯ.txt · Last modified: 2018/03/23 13:31 by puirui