OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:1008.5:26_ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

ที่ นร 1008.5/26 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

ที่ นร 1008.5/26

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

26 สิงหาคม 2558

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

ด้วยมีส่วนราชการขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการไปยังคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การย้าย การโอน การปรับวุฒิ การช่วยราชการ และการสั่งให้ไปปฏิบัติงาน

2. เงินทดแทน

3. การฝึกอบรม ดูงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาาน 2 ครั้งติดต่อกัน

5. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน กรณีการนับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

6. การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กรณีถูกลงโทษทางวินัย

7. การปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานในตำแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง

8. การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

ฝ่ายเลขานุการ คพร. จึงขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ง คพร. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

ีรองเลขาธิการ ก.พ.

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

กลุ่มบริหารพนักงานราชการ

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6612 6625 6626 6635

โทรสาร 0 2547 1437

ที่ นร 1008.5/26 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/1008.5/26_ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ.txt · Last modified: 2018/03/28 15:29 by puirui