OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:1012.2:43_ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

ที่ นร 1012.2/43 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรืือนสามัญ

ที่ นร 1012.2/43

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรืือนสามัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบและอนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญและปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ในอัตราร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยขอให้ส่วนราชการและจังหวัดพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ ส่วนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ขอให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้ก่อนจนกว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จะได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย และสำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมนำส่งฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่รอบการประเมินดังกล่าวให้ส่วนราชการและจังหวัดทราบและถือปฏิบัติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8823, 8826, 8827, 8842

โทรสาร 0 2547 1868

ที่ นร 1012.2/43 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรืือนสามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/1012.2/43_ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ.txt · Last modified: 2018/03/28 15:10 by puirui