OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_14_การคัดเลือกทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิตฯ

ว 14/2559 เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ นร 1004/ว 14

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนขไการคัดเลือกบรรจุทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

3. แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือก

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดเหตุพิเศษ ซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ไว้ โดยข้อ 1 (6) กำหนดกรณีอื่นที่ ก.พ. อนุมัติ นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสงเคราะห์และช่วยเหลือทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี โดยให้ส่วนราชการพิจารณาให้ทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้อ 1 (6) ของหนังสือที่อ้างถึง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2

ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว ให้รายงานสำนักงาน ก.พ. ทราบ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับการคัดเลือกบรรจุทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1350 0 2547 1941 0 2547 1943 - 44

โทรสาร 0 2547 1954

ว 14/2559 เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิต ทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_14_การคัดเลือกทายาทของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เสียชีวิตฯ.txt · Last modified: 2018/01/22 15:42 by puirui