OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_21_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ

ว 21/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

ที่ นร 1008/ว 21

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

9 ธันวาคม 2559

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานคีตศิลป์ ตำแหน่งคีตศิลปิน สายงานดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน สายงานนาฏศิลป์ ตำแหน่งนาฏศิลปิน และสายงานปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม ระดับทักษะพิเศษ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานคีตศิลป์ ตำแหน่งคีตศิลปิน สายงานดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน สายงานนาฏศิลป์ ตำแหน่งนาฏศิลปิน และสายงานปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม ระดับทักษะพิเศษ ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www2.ocsc.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1064, 0 2547 1384

โทรสาร 0 2547 1437

ว 21/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_21_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ.txt · Last modified: 2018/01/09 14:10 by puirui