องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_15_การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ_ระดับชำนาญการพิเศษ

ว 15/2560 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ที่ นร 1006/ว 15

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

19 ธันวาคม 2560

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยาย 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ก.พ. กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยกรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยาย 2548 มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 132 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีมติให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรม ให้สามารถพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยอาจพิจารณาให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยในการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีเรียงตามลำดับคะแนน เมื่อมีตำแหน่งว่างให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่ในบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานประเมินในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีอายุบัญชีไม่เกิน 1 ปี และ อ.ก.พ. กรม ต้องประกาศหลักเกณฑืและวิธีการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2547 1823

โทรสาร 0 2547 1603

ว 19/2560 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ


Infographic ที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_15_การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ_ระดับชำนาญการพิเศษ.txt · Last modified: 2019/04/10 13:30 by thachakrits