OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2562:ว_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร

ว 10/2562 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร

ที่ นร 1008/ว 10

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ โดยเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน


Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร.txt · Last modified: 2019/06/18 10:24 by watanyu