OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2562:ว_11

ว 11/2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน (ตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์)

ที่ นร 1008/ว 11

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน โดยแก้ไขความตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึงในหลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน ที่กำหนดว่า “3. ไม่เป็นการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์” เป็น “3. ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์จากสายงานหนึ่งเป็นอีกสายงานหนึ่งได้ตามบัญชีชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1) ต้องคำนึงถึงทิศทางนโยบายของประเทศหรือกระทรวง รวมถึงบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

2) ต้องแสดงผลของงานที่จะเพิ่มขึ้นหรือที่จะลดลงเมื่อมีการเปลี่ยนสายงานซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงหรือกรม

3) ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์ ระยะ 5 ปี ของส่วนราชการ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณาด้วย

4) ต้องไม่เป็นเหตุในการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่

ทั้งนี้ ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเป็นประการใดแล้วให้ส่งสำเนามติดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่แจ้งมติให้ส่วนราชการทราบ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

ว11/2562 -- การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน (ตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์)


คำค้น : ว11/2562, หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ.


Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2562/ว_11.txt · Last modified: 2019/07/05 09:18 by thachakrits