OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2563:แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังแทนในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ

ว 6/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังแทนสำหรับส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ

ที่ นร 1008/ว 6

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
6 สิงหาคม 2563

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังแทนสำหรับส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังแทนสำหรับส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ

ด้วยปัจจุบันมีส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นต้น ที่มีลักษณะเชิงโครงสร้างแบบผสมผสานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะตามที่หัวหน้าส่วนราชการรูปแบบเฉพาะนั้น ๆ ร้องขอ และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ทำนองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐนั้น จัดให้มีอัตรากำลังแทนตามความจำเป็น แต่ไม่เกินจำนวนอัตรากำลังที่จัดส่งไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังไม่เคยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติมาก่อน

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังแทนสำหรับส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ เพื่อให้ส่วนราชการได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดเป็นอัตรากำลังแทนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ลงนามโดย

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)Short URL
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2563/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังแทนในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ.txt · Last modified: 2020/08/06 11:46 by sirisak_ocsc.go.th