5 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

รายละเอียด : เป็น Infographic ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 5 กระบวนการ ได้แก่ วางแผน ติดตาม พัฒนา ประเมิน และให้รางวัล
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ นักทรัพยากรบุคคล ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและระดับตำแหน่ง ประชาชน