OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


90years:d1:2471:การเลือกสรรคนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือน

การเลือกสรรคนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือน

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการตั้งโรงเรียนเพื่อเตรียมคนเข้ารับราชการซึ่งได้ซึ่งว่าเป็น “โรงเรียนข้าราชการพลเรือน” ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้จะได้เข้ารับราชการ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถอีก ซึ่งเป็นวิธีการเลือกสรรอีกวิธีหนึ่ง โรงเรียนนี้ได้รับการสถาปนาเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้ทรงตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๑ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๒ บัญญัติให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัครเข้ารับราชการเป็น “การสอบแข่งขันทั่วไป” (Open to all) โดยให้สิทธิแก่ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สมัครเข้าสอบได้ทุกคน โดยเสมอหน้ากัน (Equality of opportunity)

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ระบบการเลือกสรรคนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนจึงใช้ระบบการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถโดย มีข้อยกเว้นในบางกรณีที่ให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยไม่ต้องสอบได้ เช่น กรณีนักเรียนทุนรัฐบาล เป็นต้น

90years/d1/2471/การเลือกสรรคนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือน.txt · Last modified: 2018/03/19 09:25 by buntarika.i