OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


90years:d1:2476:การใช้ระบบจำแนกตำแหน่ง

การใช้ระบบจำแนกตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๖

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๖ ยกเลือกข้าราชการพลเรือนโดยใช้ตำแหน่งเป็นแกนกลางในการบริหารงานบุคคลตามระบบจำแนกตำแหน่ง (Position Classification) หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “ระบบ P.C” ซึ่งการแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือน การเลื่อนฐานะ และการบริหารงานบุคคลกระบวนการอื่นในทุกกระบวนการ อาศัยตำแหน่งเป็นแกนกลาง เช่น ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใดจากผู้สอบวิชาข้าราชการชั้นใดได้ การรับเงินเดือนก็ให้รับตามตำแหน่ง การเลื่อนฐานะทางราชการก็เป็นการเลื่อนตำแหน่ง

การใช้ระบบจำแนกตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๖ นี้ ใช้อยู่เพียง ๒ ปี มีปัญหาขัดข้องในทางปฏิบัติ จึงเปลี่ยนมาใช้ระบบจำแนกชั้นยศอีกครั้งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๙ โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนมีชั้นประจำตัวคนแบ่งเป็น ๕ ชั้น คือ ชั้นพิเศษ ชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี และชั้นจัตวา

90years/d1/2476/การใช้ระบบจำแนกตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/03/19 09:29 by buntarika.i