OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


90years:d5:2518:ประเภทของข้าราชการพลเรือน

ประเภทของข้าราชการพลเรือน ๖ ประเภท (ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๑๘)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๑๘ บัญญัติแบ่งข้าราชการพลเรือนออกเป็น ๖ ประเภท โดยไม่มี “ข้าราชการพลเรือนการเมือง” และ “ข้าราชการวิสามัญ” สำหรับข้าราชการการเมือง แยกไปตราเป็นกฎหมายเฉพาะอีกฉบับหนึ่ง ส่วนข้าราชการวิสามัญนั้นเลิกไปเลย สำหรับข้าราชการอีก ๖ ประเภทยังคงเหมือนกับที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้แก่

  • ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  • ข้าราชการพลเรือนรัฐพาณิชย์
  • ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
  • ข้าราชการตำรวจ
  • ข้าราชการครู
  • ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
90years/d5/2518/ประเภทของข้าราชการพลเรือน.txt · Last modified: 2018/03/19 10:25 by buntarika.i