OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


90years:d7:บำเหน็จความชอบ

ระบบบำเหน็จความชอบของข้าราชการพลเรือน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องบำเหน็จความชอบขึ้นอีก ๒ อย่าง คือ “รางวัล” และ “คำชมเชย”

รางวัลนั้นได้เริ่มให้ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สำหรับความดีความชอบในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ สำหรับความดีความชอบในปี พ.ศ. ๒๕๔๕

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ข้าราชการทุกประเภทในสังกัดฝ่ายบริหารได้รับเงินรางวัลประจำปี โดยให้จ่ายครั้งเดียวเป็นจำนวนไม่เกิน ๑ เท่าของเงินเดือน

ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน มีเพียงขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละตำแหน่ง โดยไม่มีขั้นวิ่งอย่างแต่ก่อน การให้บำเหน็จความชอบโดยการเลื่อนเงินเดือน จึงไม่ได้เลื่อนเป็นขั้น แต่ให้เลื่อนเป็นร้อยละ

90years/d7/บำเหน็จความชอบ.txt · Last modified: 2018/03/19 10:08 by buntarika.i