OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


90years:d7:2535:ระบบวินัยข้าราชการพลเรือน

ระบบวินัยข้าราชการพลเรือน

วินัยข้าราชการพลเรือน เป็นเครื่องมือสำหรับใช้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพื่อประสิทธิผลของงาน เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ และเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของข้าราชการ ซึ่งเป็นปทัสถานทั้งด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติตนของข้าราชการ

วิธีการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือนก่อนใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็น “วิธีบังคับ” (Authoritarian discipline) โดยกำหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติทางวินัยไว้ให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติ และให้ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัยที่กำหนดไว้นั้น และคอยลงโทษผู้กระทำผิดวินัย ซึ่งเป็นวิธีการรักษาวินัยในทางลบ (Negative discipline) เป็นวิธีที่ทำให้ข้าราชการมีวินัยเพราะความกลัว คือกลัวผู้บังคับบัญชาและกลัวถูกลงโทษ แม้ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จะบัญญัติเพิ่มเติมให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัยน้อย ก็ยังไม่ชัดเจนว่าให้ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมอย่างไร จึงไม่มีการปฏิบัติในลักษณะวินัยเสริมสร้าง (Constructive discipline) ที่เป็นวิธีรักษาวินัยในทางบวก (Positive discipline) เพื่อให้เกิดอัตวินัย (Self – discipline) ในอันที่จะทำให้ข้าราชการพลเรือนมีวินัยเองด้วยความสมัครใจ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๓๕ บัญญัติชัดเจนมีการรักษาวินัยทั้งทางบวกและทางลบ คือ ให้มีการให้บำเหน็จความชอบแก่ข้าราชการพลเรือนผู้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ โดยอาจเป็นการให้ได้รับคำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน และให้ผู้บังคับบัญชาพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นวิธีการรักษาวินัยในทางบวกรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่คอยป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยด้วย

ส่วนการรักษาวินัยทางลบก็ยังคงมีการบัญญัติข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ให้ข้าราชการพลเรือนยึดถือปฏิบัติ และให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยและลงโทษผู้กระทำผิดวินัยด้วย การลงโทษผู้กระทำผิดวินัยให้ดำเนินการในทำนองกระบวนการยุติธรรม คือ ให้สอบสวนพิจารณาให้ได้ความจริง และความยุติธรรม และให้ผู้ถูกลงโทษมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ (Appeal) ได้

ก่อนการใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องรักษาวินัยของตัวเอง ส่วนผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เพียงคอยกำกับดูแลและลงโทษผู้กระทำผิด หลังใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๓๕ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างให้ข้าราชการมีวินัยด้วย

90years/d7/2535/ระบบวินัยข้าราชการพลเรือน.txt · Last modified: 2018/03/20 10:04 by buntarika.i