OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


90years:d9:การพิทักษ์ระบบคุณธรรม

การพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑ บัญญัติให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ซึ่งเป็นองค์กรกึ่งตุลาการ อิสระจากฝ่ายบริหาร กรรมการ ก.พ.ค. ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก

ก.พ.ค. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ ดังนี้

  • การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการ
  • การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
  • การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนำความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้
  • การดำเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
  • การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง

เพื่อการดังกล่าว ให้ ก.พ.ค. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ กับกำกับดูแลให้กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนและมีจุดมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรม ก.พ.ค. จะแจ้งให้ผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือคำสั่งนั้น แก้ไขหรือยกเลิกได้

90years/d9/การพิทักษ์ระบบคุณธรรม.txt · Last modified: 2018/03/19 14:15 by buntarika.i