ค่านิยมหลัก (E-DNA) ของสำนักงาน ก.พ.

ค่านิยมหลัก (E-DNA) ของสำนักงาน ก.พ. คือ AC3TING มีความหมายสื่อถึงวิสัยทัศน์ของสำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วย

- Accountability : รู้รับผิดชอบ

- Customer Service : มีใจให้บริการ

- Communication : สื่อสารเป็นเยี่ยม

- Change Leader : เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

- Teamwork : ทำงานเป็นทีม

- Integrity : ยึดมั่นใจความถูกต้อง

- Networking : สร้างเครือข่าย

- Guru (Professional) : สั่งสมความเชี่ยวชาญ