User Tools


คลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ

ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้ออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. (ขออภัยในความไม่สะดวก อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล)

คลังกลางความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานราชการ (OCSC Wiki) จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ในรูปแบบวิกิ (Wiki) เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ภายในสำนักงาน ก.พ. ให้ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น และเป็นข้อมูลอ้างอิง ที่เชื่อถือได้ ในการปฏิบัติงานราชการ โดยในระยะแรก ได้รวบรวมองค์ความรู้ใน 5 ด้าน ได้แก่

  1. พระบรมราโชวาท
  2. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการใหม่
  3. องค์ความรู้สำหรับข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  4. องค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับข้าราชการพลเรือน
  5. ฐานข้อมูลห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.

ท่านสามารถใช้ search bar ในการค้นหาข้อมูล หรือใช้สารบัญหมวดหมู่ หรือ การจัดกลุ่มโดย tag

แนะนำหมวดหมู่

องค์ความรู้ตามหมวดหมู่
พระบรมราโชวาท พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9
ข้าราชการใหม่ องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับข้าราชการใหม่
นักทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้สำหรับนักทรัพยากรบุคคล
ห้องสมุด ก.พ. ฐานข้อมูลห้องสมุดสำนักงาน ก.พ.
องค์ความรู้กฎหมาย องค์ความรู้ด้านกฎหมาย
คลังหนังสือเวียน คลังหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.
บริการด้านไอซีที งานบริการด้านไอซีที
WIki support ช่วยเหลือสำหรับนักเขียน Wiki มือใหม่

10 หน้าที่มีผู้เข้าชมสูงสุด

รายการแท็ก (tagCloud)

hipps hr infographic ก.พ.ค กฎหมายลำดับรอง_กฎ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_กฎ_ก.พ.ค._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ประกาศ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_พระราชกฤษฎีกา_พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ระเบียบ_ก.พ._พ.ร.บ._2551 กฎหมายลำดับรอง_ระเบียบ_ก.พ.ค._พ.ร.บ._2551 กระแสคนกระแสโลก กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน กลุ่มห้องสมุด การบริหารทรัพยากรบุคคล กำลังคนคุณภาพ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการใหม่ คต คู่มือ จดหมายเหตุสำนักงาน_ก.พ จริยธรรม ช่วยเหลือ ทุนรัฐบาล นักทรัพยากรบุคคล นักเรียนทุนรัฐบาล นิติกร บริการด้านไอซีที พ.ร.บ._2551 พื้นฐาน_hrm ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_2560 ร้องทุกข์ วินัยข้าราชการ ศจ ศบส ศสล ศสส ศูนย์นักบริหารระดับสูง ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สตค สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สพข สพค สมว สำนักงาน_ก.พ หนังสือเวียน องค์ความรู้กฎหมาย อุทธรณ์

หน้าที่เพิ่มล่าสุด

ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2561 2018/06/21 08:32 ดารณี
มาตรา 279 2018/06/12 14:38 ดารณี
มาตรา 278 2018/06/12 14:37 ดารณี
มาตรา 277 2018/06/12 14:36 ดารณี
มาตรา 276 2018/06/12 14:28 ดารณี
มาตรา 275 2018/06/12 14:28 ดารณี
มาตรา 274 2018/06/12 14:27 ดารณี
มาตรา 273 2018/06/12 14:27 ดารณี
มาตรา 272 2018/06/12 14:26 ดารณี
มาตรา 271 2018/06/12 14:24 ดารณี

เปลี่ยนแปลงล่าสุด

ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2561 2018/06/21 09:20 ดารณี
กฎหมายลำดับรอง 2018/06/21 08:27 ดารณี
มาตรา 279 2018/06/12 14:38 ดารณี
มาตรา 278 2018/06/12 14:37 ดารณี
มาตรา 277 2018/06/12 14:36 ดารณี
มาตรา 276 2018/06/12 14:28 ดารณี
มาตรา 275 2018/06/12 14:28 ดารณี
มาตรา 274 2018/06/12 14:27 ดารณี
มาตรา 273 2018/06/12 14:27 ดารณี
มาตรา 272 2018/06/12 14:26 ดารณี

OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR