สถิติการเข้าชมในเดือน 2561/09 (กันยายน 2561)

Monthly Statistics for 2018-09
Total hits26792
Total files19721
Total pages7071
Total visitors1184
Total bytes52.7 MB
avgmax
Hits per hour1841.8755250
Hits per day4018.636363636418715
Files per day1792.81818181824790
Pages per day642.818181818181066
Bytes per day1.3 GB3.2 GB
Hits by Status Code
Status 200 - OK26792
Status 404 - Not Found5198
Status 412 - Precondition Failed12215
Daily Access Statistics for 2018-09
DayHitsMediaPagesVisitorsTraffic
0117083.86%2371.20%5077.17%15310.54%323.7 MB2.17%
026361.44%1080.55%3705.23%1137.79%57.5 MB0.39%
0317774.02%9144.63%6148.68%1389.51%492.5 MB3.30%
0420764.70%6843.47%84511.95%1319.03%358.8 MB2.41%
0530626.93%15978.10%79011.17%1409.65%1.2 GB7.97%
0620584.66%8834.48%6809.62%1409.65%771.3 MB5.18%
071871542.34%479024.29%106615.08%15010.34%3.2 GB21.94%
0816823.80%9544.84%4205.94%1107.58%810.4 MB5.44%
0925545.78%13796.99%4866.87%1178.06%1.2 GB8.39%
10487011.02%383519.45%86912.29%15310.54%3.2 GB22.25%
11506711.46%434022.01%4246.00%1067.31%3 GB20.56%
Top Pages in 2018-09
#NameHits
1start133418.87%
2infographic2203.11%
3การบริหารทรัพยากรบุคคล/start1612.28%
4องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_571442.04%
590years1321.87%
6การบริหารทรัพยากรบุคคล/การบริหารอัตรากำลังและตำแหน่ง_ข้าราชการ961.36%
7องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551861.22%
8องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน761.07%
9กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ711.00%
10องค์ความรู้กฎหมาย/start700.99%
11องค์ความรู้กฎหมาย/วินัยและการดำเนินการทางวินัย/7.infographic/10_ความผิดวินัยใกล้ตัว650.92%
12สร้าง_qr_code_ง่าย_ๆ_ด้วย_google_sheets510.72%
13องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/กฎ_ก.พ.ค._ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์_พ.ศ._2551480.68%
14สำนักงาน_ก.พ/กลุ่มห้องสมุด460.65%
15องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_55440.62%
16all_pages410.58%
17สำนักงาน_ก.พ/กลุ่มห้องสมุด/จดหมายเหตุสำนักงาน_ก.พ400.57%
18องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2550/มาตรา_10380.54%
19สำนักงาน_ก.พ/ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ370.52%
20องค์ความรู้กฎหมาย/พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551/มาตรา_53350.49%
21wiki/syntax340.48%
22การบริหารทรัพยากรบุคคล/4_ขั้นตอนในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์กำลังคน340.48%
23namespaces340.48%
24wiki/dokuwiki330.47%
25การบริหารทรัพยากรบุคคล/4._11_ขั้นตอน_การบรรจุกลับข้าราชการตามกฎหมายอื่นตาม_ว_37_2553320.45%
26การบริหารทรัพยากรบุคคล/พื้นฐาน_hrm/ข้าราชการอย่างเรา_ลาแบบไหนได้บ้าง310.44%
27การบริหารทรัพยากรบุคคล/คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคล_ตาม_พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551300.42%
285_กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ290.41%
29องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2550290.41%
30support290.41%
Summary by Month
MonthDaily AverageMonthly Totals
HitsFilesPagesVisitorsHitsFilesPagesVisitorsBytes
2018-046951922813614593402458947461.6 GB
2018-0512253875369237962119951662128494.9 GB
2018-06155842583815346736127382513745875.7 GB
2018-071485463736120460431436122819373513.2 GB
2018-081350454622111418611408719286343011.1 GB
2018-094019179364313244205197217071145114.6 GB